Naar de homepage

Spelregelwijzigingen 2020/2021

Aftrap/Beginschop procedure a. Alle veldspelers, behalve de speler die de aftrap/beginschop neemt, moeten binnen het speelveld op eigen helft staan. e. De bal is in het spel wanneer hij wordt getrapt en duidelijk/zichtbaar beweegt. Een doelpunt kan rechtstreeks vanaf de aftrap worden gescoord in het doel van de tegenpartij. Als de bal rechtstreeks in het eigen doel wordt geschoten, wordt een hoekschop toegekend aan de tegenpartij. Toelichting Vanaf het seizoen 2020/`21 is het niet meer verplicht dat de bal bij een aftrap in voorwaartse beweging wordt getrapt, m.a.w. de nemer mag de bal ook naar achteren spelen. Als een speler een overtreding begaat ten opzichte van een tegenstander binnen zijn eigen strafschopgebied en daarmee de tegenstander een duidelijke scoringskans ontneemt en de scheidsrechter dit bestraft met een strafschop, dan ontvangt de overtredende speler een waarschuwing door het tonen van een gele kaart als de overtreding gebeurde in een poging de bal te spelen. In alle andere gevallen (bijv. vasthouden, trekken, duwen, geen mogelijkheid om de bal te spelen, etc.) moet de overtredende speler van het speelveld worden gezonden door het tonen van een rode kaart. Een speler, weggezonden speler, wisselspeler of teamofficial die het speelveld betreedt, zonder de vereiste toestemming van een van de scheidsrechters of in overtreding is met de wisselprocedure en ingrijpt in het spel of een overtreding begaat, waarbij een doelpunt of duidelijke scoringskans wordt ontnomen, wordt weggezonden. De volgende criteria moeten in overweging genomen worden om te bepalen of het gaat om een duidelijke scoringskans (DOGSO) situatie: • de afstand tussen de overtreding en het doel • de algemene richting van het spel • de mogelijkheid om de bal in bezit te houden of te krijgen • de positie en het aantal verdedigers, evenals de doelverdediger • of het doel wel of niet "onbewaakt" is Als een doelverdediger vlak voor zijn/haar eigen doel staat om het te bewaken, kan er geen DOGSO-overtreding worden begaan (duidelijke scoringskans ontnemen), ook al voldoet de situatie aan alle criteria voor DOGSO. Op het moment dat de intrap genomen wordt; • moet de bal stil liggen op de zijlijn op de plek waar de bal het speelveld verliet of de dichtstbijzijnde plek waar de bal het plafond/spanten raakte; • moeten alle tegenstanders op minimaal de vereiste 5 meter afstand staan vanaf de plek op de zijlijn waar de intrap moet worden genomen. De bal is in het spel wanneer hij wordt getrapt en duidelijk/zichtbaar beweegt. • De bal moet vanaf een willekeurig punt binnen het strafschopgebied gegooid of losgelaten worden door de doelverdediger van het verdedigende team. • De bal is in het spel wanneer hij wordt gegooid of losgelaten is en duidelijk/zichtbaar beweegt. Als de doelverdediger, nadat hij de bal door middel van een doelworp in het spel heeft gebracht, de bal opzettelijk met hand(en) of arm(en) speelt, voordat deze is geraakt door een andere speler wordt een directe vrije schop toegekend aan het andere team of een indirecte vrije schop wanneer de overtreding binnen het eigen strafschopgebied plaatsvindt.

Protocol Oostzaan

Deze week zijn de meeste sporten in de Sporthal Oostzaan weer begonnen. Dat zal wel even wennen zijn i.v.m. de nieuwe COVID-19 regels. Uiteraard gelden in de sporthal ook de algemene, door de overheid uitgevaardigde regels (zoals o.a.: houd 1,5 meter afstand). En gelukkig hebben de meeste verenigingen al kunnen wennen aan de nieuwe COVID-regels na het weer toestaan van het buiten sporten. Wij verwachten daarom ook dat er tijdens de reguliere trainingen en schoolgym niet veel problemen zullen optreden met de naleving van de COVID-19 regels. Met name echter bij de wedstrijden ontstaan uitdagingen, omdat er maximaal 50 personen als publiek aanwezig mag zijn. Om alles in de sporthal in goede banen te leiden hebben we naast de landelijke regels voorlopig een paar algemene (gedrag)regels voor de sporthal opgesteld waaraan iedereen zich moet houden: 1 Houd een lijst bij van mensen die aanwezig zijn bij de lessen. Dit om in geval van een besmettingshaard snel brononderzoek te kunnen doen. 2 Mijd publiek bij trainingen. 3 Er is bij wedstrijden ruimte voor maximaal 50 personen publiek; dit maximum is bepaald om in de sporthal aan de 1,5 meter norm te voldoen. Het is de verantwoordelijkheid van de organisatoren van de wedstrijden dat deze regel wordt nageleefd. Wanneer er meerdere wedstrijden door verschillende verenigingen achter elkaar georganiseerd worden moeten de verengingen er zelf voor zorgdragen dat ook tijdens de wisseling het aantal van 50 niet overschreden wordt en dat te alle tijden aan de 1,5 meter afstand houden wordt voldaan. 4 Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle COVID-19 regels van hun ledensporters. Wij willen alle huurders dan ook vragen leden erop aan te spreken wanneer zij zich niet aan de COVID-19 regels houden. Hoewel we het natuurlijk niet leuk vinden, moeten we ons wel realiseren dat wanneer er overtredingen gesignaleerd worden in de sporthal, we het risico lopen dat de sporthal gesloten kan gaan worden. Dus laten we met z’n allen zorgen dat we veilig kunnen sporten door ons aan de COVID-19 regels houden.

Protocol sporthal Wormer

1 Coronaprotocol gebruik sporthal Wormer Algemeen In deze handreiking worden richtlijnen en tips aangereikt voor de invulling van de heropening van binnensportaccommodaties en voor het dagelijks beheer en gebruik. Een gezondheidscheck vooraf, bij sporters en gebruikers van de sportzalen, het onderlinge afstand houden en een consequente opvolging van hygiënemaatregelen vormen hierbij de basis. Volg indien beschikbaar de specifieke richtlijnen van de betreffende sportbond voor de aangeboden sport. Treed s.v.p. in contact met sporthal Wormer indien er conflicterende protocolregels zijn. De gezondheidscheck voor alle gebruikers van Sporthal Wormer: - Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)? Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten? - Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? - Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? - Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld? Beantwoord je een van de vragen met ‘ja’ blijf dan thuis. Het werk of bezoek moet worden uitgesteld totdat op elke vraag ‘nee’ geantwoord kan worden. Aangezien in onze binnensportaccommodatie normaal gesproken groepen van mensen aanwezig zijn en verschillende gebruikers elkaar afwisselen en ook nog eens dicht op elkaar zitten, zijn de in deze leidraad opgenomen aandachtspunten en tips van groot belang om verantwoord sporten en bewegen in zaalaccommodaties weer mogelijk te maken. Binnen het door het kabinet gegeven middellange termijnperspectief is deze leidraad geldig tot nadere aanpassingen van de protocollen. Sporthal Wormer verzoekt de huurder na het lezen van het protocol het bijgevoegd Addendum ondertekent voor aanvang seizoen 2020-2021 te retourneren. Corona protocol gebruik Sporthal Wormer. 1. Sportverenigingen dragen er zelf zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. 2. Gebruikers gaan akkoord met de geldende maatregelen/voorwaarden. Deze aanvullende coronahuisregels worden bij de entree en op diverse plaatsen in de accommodatie duidelijk zichtbaar opgehangen. 3. Bij gebruik van de sporthal is er een, door de vereniging/huurder, aangewezen ‘Corona verantwoordelijke’ aanwezig om toe te zien op het naleven van de Corona protocollen. 4. De vereniging is gehouden de naam; adres; telefoon en email gegevens van aanwezige leden binnen de sporthal te kunnen overleggen i.v.m. eventueel contact onderzoek door de GGD. 5. Het COVID-19 virus kan naast directe transmissie via druppels ook worden overgedragen via contact met besmette oppervlakken. Reiniging van de contactpunten van de toestellen voor gebruik en van materialen bij groepssporten voor de training is daarom belangrijk, evenals handen wassen voor en na het sporten. 6. Huurders maken de door hun te gebruiken toestellen, (spel)materialen zelf vooraf schoon, conform het schoonmaakwerkplan en controlelijsten. Hiervoor maken zij gebruik van microvezeldoekjes en water. Een starterspakket wordt aan iedere huurder ter beschikking gesteld. 2 Iedere huurder volgt de instructies voor schoonmaak en gebruik van microvezeldoekjes op conform de aan hen ter beschikking gestelde werkinstructie. Rode microvezeldoekjes zijn voor sanitair, blauw voor interieur en groen voor toestellen en (spel)materialen. 7. Er wordt geen kleding of schoeisel achter gelaten in de kleedruimten. Deze worden in een zelf meegebrachte (sport)tas opgeborgen op daarvoor specifiek (door de corona verantwoordelijke) aangewezen plekken. 8. De leraar of trainer/coach gebruikt (zo veel als mogelijk) zijn eigen (gemarkeerde) materialen. Avondgebruik en sportverenigingen mogen geen schoolspullen gebruiken. 9. De kans om via de vloer besmet te raken is relatief klein. Adviseer om bij gebruik van sportoefeningen waarbij op de vloer wordt gezeten en gelegen, het contact met de vloer zo veel mogelijk te vermijden door gebruik te laten maken van matjes die makkelijk zijn te reinigen. 10. De groepsgrootte is niet leidend, echter de hoeveelheid volwassenen (ouder dan 18 jaar) die tegelijkertijd in de accommodatie komen is de kritieke factor (1.5 m afstand kunnen houden) uitgezonderd de sportbeoefening zelf. 11. Communiceer met de sporters/leden de routing en gedragsregels tijdens het aanwezig zijn binnen de accommodatie, voordat men de zaal betreed zodat ieder op de hoogte is van de corona regels. 12. Routing; Hoofd entree rechterzijde = ingang hal 1 en 2. Hoofd entree linkerzijde = uitgang hal 1 en 2. Via trap rechts naar restaurant. Entree hal 1; rechts via de heren of dames kleedkamers 1, 2, 3, of 4 naar hal 1. Uitgang hal 1; via heren of dames kleedkamers omgekeerde richting, eventueel op aangeven corona verantwoordelijke. Schoenen wisselen in kleedkamer. Entree hal 2; gang hal 2 via de heren kleedkamers 2, dames 3 en 4 links naar hal 2. Verlaten hal 2; allen via kleedkamer 1. In de zaal bij kl. k. 1 staan extra stoelen om schoenen te wisselen. Halletje bij hoofd entree en trap naar restaurant wordt gebruikt als “rotonde” zodat er één loop richting ontstaat. Bij knoop punten wacht de vertrekkende sporters op de binnenkomende sporters. 13. Gebruikers komen in sport kleding aan en kunnen in de kleedkamers (op 1,5m) de buitenschoenen (=verplicht) omwisselen voor (binnen) zaalschoenen(=verplicht). Bij vertrek kunnen 14. De zaalschoenen via de kleedkamer weer worden omgewisseld. Douches is beperkt en in overleg met de huurder toegestaan. De huurder draagt dan zorg voor tussentijds schoonmaken van de douches. 15. Tijdens het wisselen tussen de wedstrijden van sporters dient de scheidsrechter of corona verantwoordelijke eerst de nieuwe nog te spelende ploeg vanuit kleedkamer en of gang binnen te laten op een leeg gedeelte van het speelveld. Daarna is er ruimte om de ploegen die klaar zijn via de kleedkamer de zaal te laten verlaten. 16. Er is (beperkte) toiletcapaciteit opengesteld en mogelijkheid tot beperkt douchen. Algemeen advies - Bij binnenkomst in de accommodatie dient ieder zijn handen te desinfecteren. - De verhuurder stelt handzeep en papieren handdoekjes beschikbaar in de opengestelde (algemene) toiletruimten. - Het schoonmaak werkplan voor de huurder en de controlelijsten van de locatie worden strikt nageleefd. - Deze instructies zijn aanvullend op de dagelijkse reguliere schoonmaak door verhuurder en huurder conform het aangeboden werkplan en controlelijsten. - Komt er kort op neer dat de sporthal contactpunten zoals deurklinken en kranen, toiletten desinfecteert. -De vereniging is gehouden toestemming te geven aan leden om te douchen.. - Medewerkers mogen bij niet naleven regels door bezoeker, bezoeker de toegang tot de accommodatie weigeren. 3 - Logboek bijhouden: schoonmaakwerkplan en controlelijsten; tijdstip schoonmaak door schoonmaker/huurder laten vastleggen middels paraaf en vanwege aantoonbaar voldoen aan zorgplicht bewaren. - Er wordt met stickers op de wanden aangegeven in de kleedkamers welke zitplekken gebruikt kunnen worden om binnen zaal schoenen (=verplicht) om te wisselen voor buiten schoenen. - Betaal contactloos met pin/mobiel of op rekening per factuur (voor verenigingen en vaste huurders).

Laatste nieuws betreft corona

Na afloop of begin van een wedstrijd, geef andere teams de ruimte om de kleedkamer te verlaten of te betreden. Wacht tot andere team kleedkamer verlaten heeft. Hou 1.5 meter afstand, dit geldt ook voor de wissels op de bank. Maak na afloop de bank schoon met een desinfectie doekje, deze worden door de KZZ verstrekt. Tijdens de wedstrijd wordt er niet gewisseld van kant, u speelt 2x 24 minuten dezelfde kant op. Helaas zal niet in alle sporthallen de horeca open zijn ( De Tref, Trias en Zaanstad-Zuid), afhankelijk van het verder verloop van corona kan dit worden herzien.

Protocol coronabeleid sporthallen

Helaas is er geen eenduidig beleid wat betreft corona protocollen in de sporthallen die de KZZ afhuurt om een competitie te organiseren. Het protocol van Sportbedrijf Zaanstad waaronder Trias, de Tref, Topsport en breedtehal en Zaanstad-zuid vallen kunt u vinden op: https://www.sportbedrijfzaanstad.nl/update-protocol-verantwoord-sporten-in-zaanstad/ . Voor Wormer en Oostzaan is het protocol online niet beschikbaar.

Jaarvergadering KZZ maandag 31 augustus Sporthal Wormer

Hierbij nodigen wij alle secretarrissen,scheidsrechters, tijdwaarnemers en andere belangstellende van harte uit voor de jaarvergadering van de KZZ. Deze vindt dit jaar plaats in sporthal Wormer op maandag 31 augustus om 20.00 uur in het horeca gedeelte van het Heinenhuis. Alles is uiteraard coronaproof opgesteld. De uitnodigingen voor de verenigingen en agenda volgen zo spoedig mogelijk. Heb jij op of aanmerkingen, ideeën of vragen, dan is dit het moment om deze ter tafel te brengen. Het bestuur van de KZZ zit er als vertegenwoordiging van jullie als vereniging of lid.

Start seizoen 2020-2021

Vanaf 7 september gaat de bal weer rollen in alle sporthallen in Zaanstad, Oostzaan en ook Wormer. Met sporthal Wormer zijn de laatste plooien recht gestreken. Wel zal het iets anders gaan dan iedereen gewend was. Voordat de zaal betreden wordt om aan de wedstrijd te beginnen, dient iedereen zich aan het protocol van 1.5 meter afstand te houden, ook in de kleedkamers, Ook dient men zich te houden aan de aangegeven looproutes. Men kan zich gewoon voor de wedstrijd omkleden en na de wedstrijd douchen. Ga pas de kleedkamer in als het andere team er al uit is. Er mag niets in de kleedkamers achter gelaten worden, neem je spullen mee de zaal in. Ook de horeca zal in de meeste avonden, die wij als KZZ inhuren gewoon open zijn, hier gelden natuurlijk ook beperkende maatregelen. Dus buiten de wedstrijden om, houd afstand en gebruik je gezonde verstand.

Indeling seizoen 2020-2021

Vanwege beperkte animo om te zaalvoetballen in de hoofdklasse en in het algemeen binnen de KZZ, heeft het bestuur besloten om de poule-indelingen om te gooien. In het nieuwe seizoen is er geen hoofdklasse. De hoogste klasse is nu de 1e klasse. Alle teams zijn zo veel mogelijk op sterkte ingedeeld in de 1e, 2e,3e, 4e en 5e klasse. Tevens bestaat elke poule uit 12 tot 14 teams.Bij de dames is er ook 1 poule en nadat iedereen 1x tegen elkaar gespeeld heeft, wordt deze poule gesplitst op sterkte. Helaas heeft de KZZ al een paar jaar te maken met terugloop van het aantal teams dat zich inschrijft om te zaalvoetballen. Het bestuur heeft de afgelopen jaren geprobeerd om meer mensen te laten zaalvoetballen, helaas zonder gewenst resultaat. Ook het verlagen van de contributie per team, aankomend seizoen, heeft niet gezorgd voor een toename maar heeft de neerwaartse spiraal doorgezet. Dit tot teleurstelling van het bestuur.

Seizoen 2020-2021

Beste Sportvrienden, Het zaalvoetbalseizoen 2019-2020 zit erop. Met een einde zoals niemand ooit nog heeft meegemaakt. Het Coronavirus heeft er best ingehakt en de totale wereld kijkt in spanning toe hoe dit gaat aflopen. Wij als KZZ bestuur van de zaalvoetballers moeten net als u weer vooruit kijken wat er nog mogelijk is. Doordat het afgelopen seizoen niet helemaal tot het einde is gekomen, hebben wij geld over gehouden. Dit bedrag is €.75,= per team en dit gaan wij weer terug geven aan u de sporters. Tevens leggen wij als KZZ bestuur hier nog eens €.75,= per team bij. Dus voor het as. seizoen kunt u een geheel seizoen spelen voor €.500,=. Dit is inclusief inschrijfgeld €.150,=. Uiteraard is er ook weer de mogelijkheid om de contributie in 1x met de 2% regeling te betalen of in 3x Okt-Nov-December. We hopen dat u massaal gebruik wilt maken van dit geweldige aanbod. Dit bedrag geldt voor alle teams die mee willen doen. Maar ook voor alle nieuwkomers die eens willen zaalvoetballen. De competitie start (onder voorbehoud) 07 September. We wensen u allen veel gezondheid toe en zien jullie volgend seizoen weer graag in onze sporthallen terug. Met sportieve groet, Raijer Mooij Voorzitter KZZ

Competitie seizoen 2019/2020 niet hervat

Beste voetballiefhebber, in navolging van de KNVB hebben wij helaas moeten besluiten dat de zaalvoetbalcompetitie van de KZZ dit seizoen niet meer word hervat. Omdat we dit seizoen de competities niet meer hervatten, hebben we besloten dat er dit seizoen geen eindstanden komen en er dus geen kampioenen zijn. Wij zetten in op een nieuwe competitie medio september 2020. In het nieuwe seizoen zal er een contributie korting per team van het jaargang 2019/2020 gelden. Nadere gegevens zullen voor aanvang nieuwe seizoen bekend gemaakt worden.

Indeling scheidsrechters 4-10-2019

Helaas zijn er op vrijdag 4 oktober te kort scheidsrechters beschikbaar. Check goed de site of bij uw wedstrijd iemand is aangesteld. Is dit niet het geval, de thuisspelende vereniging moet voor een scheidsrechter zorgen.

Jaarvergadering KZZ maandag 8 juli 2019

Maandag 8 juli 2019 jaarvergadering KZZ. Aanvang 20.00 uur. Het Paviljoen - Fortuna Wormerveer. U bent allen van harte welkom.

Spelerspassen voor seizoen 2019-2020

Het seizoen is bijna teneinde, de spelerspassen met het jaartal 13/14 of eerder zijn per 9 september 2019 verlopen, dus heeft u pas met een jaartal ouder dan 14/15 dan kan er niet gespeeld worden. De nieuwe pasjes zijn weer voor 5 jaar geldig. Het moet een recente pasfoto zijn met de naam achterop, dus geen kopie van een foto.

Start seizoen 2019-2020 maandag 9 september

Alhoewel het huidige seizoen nog niet beëindigd is, hier alvast de start datum van het nieuwe seizoen: maandag 9-9-2019.

Scheidsrechters gezocht /nieuwe cursus

Uw vereniging helpen of gewoon omdat u het leuk vindt, geef u op voor de scheidsrechterscursus van de KZZ!! Of wilt u een opfris curcus? Bij genoeg animo volgt er weer een cursus van 4 avonden, start begin september/oktober. Geef u op en help uw vereniging of team. Aanmelden: scheidsrechterzaken@kz-zaanstreek.net